فایل تجربیات مدون آموزشی تقویت انشا و تقويت املا با كار عملي و حل مشکل بدخطی دانش آموز سوم ابتدایی

فایل تجربیات مدون آموزشی تقویت انشا و تقويت املا با كار عملي و حل مشکل بدخطی دانش آموز سوم ابتدایی

فایل  تجربیات مدون آموزشی تقویت انشا و تقويت املا با كار عملي و حل مشکل بدخطی دانش آموز سوم ابتدایی

 تجربیات مدون آموزشی تقویت انشا و تقويت املا به كار عملي چگونه بد خطی فرزند کلاس سوم ابتدایی ام را اصلاح کنم ؟

فرمت فایل: ورد

تعداد صفحات: 47

 

 

 

 

فهرست مطالب

 

 

                تقویت انشا و املا به کار عملی

چکیده ................................................................................................................ 2

مقدمه ................................................................................................................ ..3

تجزیه و تحلیل اطلاعات .................................................................................. 4

چگونگی اجرای راه جدید.............................................................................. 10

گردآوري اطلاعات ( شواهد 2 )..................................................................... 12

نتیجه گیری........................................................................................................ 14

منابع................................................................................................................... 15

                           چگونه مشکل بد خطی فرزند کلاس سوم ابتدایی ام را اصلاح کنم ؟

چکیده............................................................................................................... 17

مقدمه ............................................................................................................. ...18

بیان مسئله و توصیف وضعیت موجود .......................................................... 19

پیشینه تحقیق..................................................................................................... 20

یافته های علمی ............................................................................................... 22

گردآوری اطلاعات شواهد 1........................................................................... 31

تجزیه و تحلیل ............................................................................................... 34

گردآوری اطلاعات شواهد 2.......................................................................... 37

اعتبارسنجی....................................................................................................... 42

پیشنهاد.............................................................................................................. 42

منابع.................................................................................................................. 43