فایل تجــربیات مدون آموزشی افزایش نشاط را دردانش آموزان درهنگام ساعات استراحت کلاسی

فایل تجــربیات مدون آموزشی افزایش نشاط را دردانش آموزان درهنگام ساعات استراحت کلاسی

فایل  تجــربیات مدون آموزشی افزایش نشاط را دردانش آموزان درهنگام ساعات استراحت کلاسی

 تجــربیات مدون آموزشی چگونه می توانیم نشاط را دردانش آموزان کردرهنگام ساعات استراحت کلاسی افزایش دهیم چگونه مي توانم رفتارهای ناپسند (فحش و استفاده از الفاظ نامتعارف ) را در دانش آموزم برطرف كنم؟

فرمت فایل: ورد

تعداد صفحات: 46

 

 

 

 

فهرست مطالب

   

 

 

                 چگونه می توانیم میزان شادابی را دردانش آموزان مدرسه راهنمایی حاج محمد کر              

               درهنگام ساعات استراحت کلاسی افزایش دهیم

چکیده .......................................................................................................................................................... 2

مقدمه ........................................................................................................................................................ ...3

توصیف وضعیت موجود .......................................................................................................................... ...4

بیان مساله ..................................................................................................................................................... 4

شواهد 1........................................................................................................................................................ 4

یافته های علمی............................................................................................................................................. 6

پیشینه تحقیق.............................................................................................................................................. 10

جمع آوری اطلاعات.................................................................................................................................. 11

تجزیه و تحلیل............................................................................................................................................ 14

شواهد 2..................................................................................................................................................... 18

نتیجه گیری................................................................................................................................................. 18

                 چگونه مي توانم رفتارناپسند (فحش و استفاده از الفاظ نامتعارف ) را در دانش آموزم برطرف كنم؟

چکیده........................................................................................................................................................ 21

مقدمه ...................................................................................................................................................... ...22

توصیف وضعیت موجود ........................................................................................................................... 23

تعریف واژگان............................................................................................................................................ 24

گردآوری اطلاعات شواهد 1..................................................................................................................... 25

یافته های علمی.......................................................................................................................................... 28

پیشینه تحقیق ............................................................................................................................................. 36

تجزیه و تحلیل داده ها................................................................................................................................ 36

انتخاب راه حل يا راه حل هاي  موقتي..................................................................................................... 38

اعتباربخشی راه حل................................................................................................................................... 40

گردآوری اطلاعات شواهد 2..................................................................................................................... 41

ارزشيابي تاثير اقدام جديد وتعيين اعتبار.................................................................................................. 41

پیسنهادات.................................................................................................................................................. 42

منابع............................................................................................................................................................ 43