فایل تجربیات مدون آموزشی زبان انگلیسی پایه سوم راهنمایی : افزایش علاقه مندی به خواندن و درک مفاهیم

فایل تجربیات مدون آموزشی زبان انگلیسی پایه سوم راهنمایی : افزایش علاقه مندی به خواندن و درک مفاهیم

فایل تجربیات مدون آموزشی زبان انگلیسی پایه سوم راهنمایی : افزایش علاقه مندی به خواندن و درک مفاهیم

دنلود عنوان تجربیات مدون آموزشی : افزایش علاقه مندی  دانش آموزان پایه سوم مدرسه راهنمایی 17 شهریور به خواندن و درک مفاهیم درس زبان انگلیسی

فرمت فایل: ورد

تعداد صفحات:42

 

 

 

 

چکیده ................................................................................................................. 1

مقدمه ............................................................................................................... ...3

بیان مساله.......................................................................................................... 7

اهداف تحقیق.................................................................................................... 9

توصیف وضع موجود(شواهد 1)................................................................ 10

گردآوری داده ها جهت شناسایی............................................................... 14

تجزیه و تحلیل و تفسیر داده ها.................................................................. 18

ادبیات موضوع................................................................................................ 21

راه حل های پیشنهادی.................................................................................. 24

انتخاب راه حل ها......................................................................................... 27

اعتبار بخشی به راه حل های انتخابی......................................................... 29

اجرای راه حل های انتخابی......................................................................... 29

اصلاح ، تعدیل و تغییرات در اجرای راه حل ها.................................... 31

توصیف وضع مطلوب.................................................................................. 32

نتیجه گیری...................................................................................................... 34

پیشنهادها و راه کارها .................................................................................. 36

منابع................................................................................................................. 38

 

  چکیده:

 تحقیق حاضر در سال تحصیلی  …… در پایه سوم مدرسه راهنمایی ….. واقع در شهرستان ……… و با فراوانی 28 نفر دانش اموز انجام شده است .مساله ی مورد نظر بی علاقگی و کم کاری دانش آموزان در آموزش و یاد گیری واژگان و درک مفاهیم زبان انگلیسی بوده و هدف از انجام این پژ و هش ،افزایش میزان علاقه  مندی دانش آموزان پایه ی سوم راهنمایی یاد شده به درس زبان انگلیسی و یادگیری درک مفاهیم آن بوده است.

بر این اساس ، پژو هشگر با استفاده از روش های علمی از منابع گوناگون تحقیق مانند : مدیر، همکاران، دانش آموزان، کتابها ، مجلات و اینترنت به تجزیه و تحلیل آنها جهت شناسایی عوامل موثر در ایجاد مساله و یافتن راه حل های پیشنهادی پرداخت.سپس به انتخاب چندین راه کار عملی از میان راه حل های پیشنهادی پرداخته و پس از اعتبار بخشی توسط گروه پژوهش ، به اجرای آنها اقدام نمود که عبارت بودند از: استفاده از فلش کارت ها همرا با تصاویر ،اجرای نمایش متون انگلیسی کتاب درسی ،تکرار و تمرین واژ ه ها در قالب متن های مختلف . لازم به ذکر است ، بعد از اجرای راه حل های فوق ، پژوهشگر توانست تا فراوانی دانش آموزان علاقه مند به خواندن