فایل تجربیات مدون آموزشی بهبود خط نوشتاری دانش آموز

فایل تجربیات مدون آموزشی بهبود خط نوشتاری دانش آموز

فایل  تجربیات مدون آموزشی بهبود خط نوشتاری دانش آموز

 تجربیات مدون آموزشی من چگونه توانستم خط نوشتاری دانش آموزم را بهبود بخشم؟  • چگونه توانستم ضعف تعدادی از دانش آموزان را در درس ریاضی کاهش بدهم 

فرمت فایل: ورد

تعداد صفحات: 42

 

 

 

 

چکیده........................................................................................ 2

مقدمه.......................................................................................... 3

پیشینه ی تحقیق............................................................................. 10

گرداوری اطلاعات (شواهد1)................................................................. 14

تجزیه و تحلیل................................................................................ 15

اجرای طرح جدید و نظارت بر آن ............................................................ 20

گردآوری اطلاعات ( شواهد 2 ).............................................................. 21

ارزش تاثیر اقدام جدید و تعیین اعتبار آن ............................................... 23

پیشنهادات..................................................................................... 24

فهرست منابع .................................................................................. 25

چگونه توانستم  ضعف تعدادی از دانش آموزان پایه چهارم ابتدایی را  در درس ریاضی کاهش بدم

مقدمه : توصیف وضعیت موجود............................................................... 27

گردآوری اطلاعات (شواهد 1)................................................................... 28

خلاصه یافته های اولیه........................................................................ 28

چگونگی اجرای راه های جدید................................................................. 33

گردآوری اطلاعات ( شواهد2 )................................................................... 34

نتایج................................................................................................ 35

نتیجه گیری .......................................................................................................... 36

فهرست منابع 37