فایل تجربیات مدون آموزشی چگونگی تقسیم فرصت یادگیری در کلاسهای چند پایه مقطع ابتدایی

فایل تجربیات مدون آموزشی چگونگی تقسیم فرصت یادگیری در کلاسهای چند پایه مقطع ابتدایی

فایل  تجربیات مدون آموزشی  چگونگی تقسیم فرصت یادگیری در کلاسهای چند پایه مقطع ابتدایی

 تجربیات مدون آموزشی  چگونگی تقسیم فرصت یادگیری در کلاسهای چند پایه مقطع ابتدایی

فرمت فایل: ورد

تعداد صفحات: 47

 

 

 

 

فهرست مطالب

 

چکیده  ..................................... 1

مقدمه ................................... ...2

تعاریف و مفاهیم........................... 4

ابزارهای اطلاعاتی......................... 19

پیشینه تحقیق ............................ 19

یافته های علمی........................... 24

تجزیه و تحلیل............................ 29

ارائه راه حل های موقت................... 30

شواهد ۲................................... 40

پیشنهادات................................. 42

منابع...................................... 43

 

 چکیده

يکي از شرايط ويژه که در آن معلمان به مقتضاي شرايط مي بايست کار ياددهييادگيري  را به پيش ببرند ، وجود مدارس کوچک با کلاسهاي چند پايه است . در اين مدارس تعداد دانش آموزان کم بوده و اين مدارس در نقاط دور افتاده تشکيل مي شوند . تنوع پايه هاي تحصيلي ، کوچک بودن محيط کلاس ، نبود مواد آموزشي و تجهيزات آموزشي و پرورشي از جمله مشکلات و شرايطي است که در اين گونه محيط هاي آموزشي حکم فرماست و با وجود اين شرايط انتظار مي رود که پيشرفت تحصيلي دانش آموزان و عملکرد آموزشي معلم و فرايند يادگيري در اين مدارس همانند ساير مدارس به پيش برود .

واژگان کلیدی : پایه ابتدایی چند پایه یادگیری پیشرفت تحصیلی