فایل نقش فضای مجازی در تعلیم و تربیت

فایل نقش فضای مجازی در تعلیم و تربیت

فایل نقش فضای مجازی در تعلیم و تربیت

نقش فضای مجازی در تعلیم و تربیت

فرمت فایل: ورد قابل ویرایش

تعداد صفحات:10

 

 

 

 

چكیده

زمینه: در دنیای پرشتاب فنآوریهای نوین، فضای مجازی بهعنوان یك فرصت یا تهدید، دستاندرکاران تربیت نسل جوان را با چالشی بزرگ روبهرو كرده است. استفاده گسترده از این فنآوری و امكان دسترسی آسان به منابع اطلاعاتی و متنوع باعث به وجود آمدن بسیاری از رفتارهای غیراخلاقی بهویژه در میان نوجوانان شده است. این مطالعه به دنبال بررسی مفهومشناسی فضای مجازی و استفاده از آن در ابعاد تربیتی - اسلامی آموزشوپرورش است.

روش كار: در این مقاله با روش تحلیلی - توصیفی و با استفاده از منابع كتابخانهای و اینترنتی درصدد بررسی و تبیین ابعاد گوناگون فضای مجازی و تربیت از حوزه تربیت اسلامی و روانشناختی به مفهومسازی تربیت در فضای مجازی و نقش آن بهعنوان ابزاری مهم در تأثیرگذاری میپردازد.

جمعبندی: تلقی انسان از جنبههای فرهنگی و آموزشی فنآوری، باعث ایجاد مؤلفههای كاركردی در حیات آموزشی و برنامهریزی صحیح برای استفاده بهینه از آن خواهد شد. درنتیجه، فنآوری فضای مجازی نهتنها بهعنوان یك سختافزار بلكه بهعنوان یك نرمافزار عمل كرده و عمق اثرگذاری آن افزون خواهد شد. حفظ و احیای اعتقادات و تربیت اسلامی نیاز به تبلیغ و اطلاعرسانی دارد كه میتوان از این فنآوری كمال بهره را برد. از طرفی فرهنگسازی برای رویارویی و بهرهوری بیشتر از فنآوریهای نوین را باید رأس برنامههای آموزشوپرورش قرار داد و فرهنگ درست استفاده كردن از امكانات فضای مجازی را به نوجوان و كودكان آموزش داد.

واژههای كلیدی: فضای مجازی، تربیت، فنآوری تربیت اسلامی، نوجوانان دبیرستانی.

مقدمه

سه ویژگی عمده در عصر حاضر وجود دارد که منشأ بروز چالشهایی برای تربیت است. ویژگی نخست در بعد فکری و فلسفی، ویژگی دوم در بعد اقتصادی و توسعهای و ویژگی سوم در بعد فنآوری ظهور یافته است. ویژگی سوم در عصر حاضر، در بعد فنآورانه بهویژه در رشد بیسابقه ارتباطات در شکل رایانهای آن آشکار شده است  این ویژگی عصر حاضر نیز برای تربیت، چالشبرانگیز است. هرچند ارتباطات فینفسه منفی نیست؛ اما مرزها را درمینوردد و افراد را در دنیایی بیمرز قرار میدهد؛ و این مسئله برای عموم نظامهای تربیتی و ازجمله تربیت اسلامی آموزشوپرورش، چالشبرانگیز است. از اینرو، تربیت عموماً با مرزگذاری تحقق مییابد. برخورد کلی تربیت اسلامی با این چالش به این صورت است که مهار درونی را در افراد ایجاد میکند. هنگامیکه در تلاطم ارتباطات نمیتوان محیط بیرونی را مهار نمود و مرزبندیهایی را شکل داد باید مهار درونی را در جریان تربیت افزایش داد؛ و با استفاده از فنآوریهای نوین به تبلیغ و توسعه تربیت اسلامی پرداخت